پروژه کف سازی صنعتی در شرکت ابزار مرکزی شهر صنعتی البرز